1. Persoonsgegevens die wij verwerken

A. Privacy?
i. RingelbergTours neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
ii. Wij doen heel erg ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welkepersoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waaromwij deze verzamelen.
iii. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is RingelbergTours in deze een zo genaamde: verantwoordelijke

2. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

A. Van u als websitebezoeker?
i. Voor- en achternaam
ii. Adresgegevens
iii. Telefoonnummer
iv. E-mailadres
v. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact.
vi. Locatiegegevens
vii. Gegevens over uw activiteiten op onze website
viii. IP-adres
ix. Internetbrowser en apparaat type

 3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

A. Minderjarigen
i. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. RingelbergTours kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

B. Neem contact op als wij iets fout hebben gedaan.
i. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ringelbergtours.nl. Wij zullen dan deze informatie onmiddellijk verwijderen.

4. Waarom en hoelang we gegevens nodig hebben

A. RingelbergTours verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
i. U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
ii. U onze offerte toe te kunnen sturen, wanneer u dit heeft aangevraagd;
iii. U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot;
iv. Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

B. Hoelang we gegevens bewaren
i. RingelbergTours zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: info@ringelbergtours.nl.

5. Delen met anderen

A. Geen verkoop!
i. RingelbergTours verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
ii. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RingelbergTours blijft verwerkingsverantwoordelijk.

6.  In kaart brengen websitebezoek

A. Cookies
i. RingelbergTours gebruikt twee soorten cookies:
A.1.a Functionele cookieszijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
A.1.b Analytische cookiesvan derden. Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken Google Analytics. Voor meer informatie over deze dienst verwijzen we naar artikel 7.

B. Cookies
i. U kunt cookies uitschakelen door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als u hierbij hulp wilt dan mag u altijd contact met ons opnemen. Kijk voordat u contact met ons opneemt eerst in de help functie van uw browser.

7. Google Analytics

A. Google
i. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
ii. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. RingelbergTours heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

B. Anonimiseren
i. RingelbergTours heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd maar uw IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat uw locatie wel herleidbaar blijft.

8.  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

A. Uw rechten
i. U hebt het recht om:
A.1.a Uw persoonsgegevens in te zien;
A.1.b Een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
A.1.c Een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
A.1.d Verwijdering van je gegevens aan te vragen;
A.1.e Je gegevens te laten overdragen aan iemand anders en,
A.1.f Een klacht in te dien zoals verder is beschreven in artikel 8.
ii. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van RingelbergTours hebben, stuur dan een verzoek naar info@ringelbergtours.nl.
iii. RingelbergTours wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt RingelbergTours u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
iv. RingelbergTours zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

9.  Klachtrecht

A. Interne behandeling
i. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt RingelbergTours u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@ringelbergtours.nl.

B. Autoriteit Persoonsgegevens
i. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u op de website van Autoriteit via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

10. Beveiliging van communicatie door SSL-encryptie

A. SSL
i. Om u als website bezoeker te beschermen gebruikt RingelbergTours veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

B. Hoe herkent u de beveiliging?
i. Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

11. Beveiliging en versie

A. Wij nemen het echt serieus
i. RingelbergTours neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@ringelbergtours.nl.

B. Versie
i. De huidige versie is 1.0 d.d. 04/02/19.

Adres

Staalstraat 10-12
2984 AJ  Ridderkerk

Spullen kwijt?

Spullen verloren in één van onze wagens? Grote kans dat we het hebben gevonden!